About Us

ระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น

Development of cultural map integrated with database system for research projects under a sub-program regarding cultural capital management to elevate local economy and revitalization.

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานย่อยของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมทั้งจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น และจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม.News & Activity

กิจกรรม

ทีมกลางชวนมาสัมผัสวิถีชาวกูยอีกครั้งที่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ ผ่านงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

หัวหน้าทีม นักวิจัย ผู้ใหญ่บ้าน ครูชุมชนแห่งบ้านดงมันที่เข้มแข็งที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลวิจัยรอบที่ 2 ของทีมกลาง บพท.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการวิจัย

ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการสืบสานคุณค่า “ผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถี”

Eat Pray Love @ Hatyai เทศกาลที่เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ผ่านอาหาร ความเชื่อความศรัทธา และความรัก

โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา

Operation team

ทีมกลาง

ศ.ดร.วิฑูรย์   เหลียวรุ่งเรือง
อ. อิศรา   กันแตง
อ. พนิดา   ฐปนางกูร
สุทธิ์ภาธร   มาสำราญ

ทีมพัฒนาระบบ Cultural Mapping

ดร.ณรงค์เดช   รัตนานนท์เสถียร
ดร. วรงศ์   นัยวินิจ
อ. ชนกฤต   มิตรสงเคราะห์
ผศ.ดร. สุทัศน์   กำมณี

ทีมพัฒนาระบบ ROI/SROI

ดร.ฉัตรฤดี   ศิริลำดวน
ผศ.ดร.ฮัมเดีย   มูดอ
ดร.วิทวัส   เหมทานนท์
อ.ศศิพัชร์   สันกลกิจ
Icon

Cultural Mapping

ระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม.

Icon

Metaverse

จักรวาลนฤมิต ที่หลอมรวมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

Icon

ROI/SROI

ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม.