Culturalmap Thailand
ระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานย่อยของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมทั้งจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2564 คือ โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” และผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2566 คือ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรมของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น และจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมด้านวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม
ทีมพัฒนาเว็บไซต์
history
ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 ม. 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
แหล่งข้อมูล:
ข้อมูลมาจาก “โครงการวิจัยภายใต้ทุนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม” หรือ ววน. และ “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่” หรือ บพท. แผนที่วัฒนธรรมเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยโครงการวิจัย ทั้งนี้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมในเว็บไซต์เป็นของชุมชนเจ้าของทุนทางวัฒนธรรม