จำนวน แหล่งวัฒนธรรมแต่ละจังหวัด

หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
CS : พื้นที่วัฒนธรรม 2 229 114.50
รวม 2 229 114.50
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
AR : สถาปัตยกรรม 3 13 4.33
AS : โบราณสถาน 1 89 89.00
CS : พื้นที่วัฒนธรรม 5 20 4.00
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม 1 4 4.00
รวม 10 126 12.60
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม 2 709 354.50
รวม 2 709 354.50
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 2 421 210.50
รวม 2 421 210.50
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 2 522 261.00
รวม 2 522 261.00
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 34 7512 220.94
รวม 34 7512 220.94
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 5 1187 237.40
รวม 5 1187 237.40
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 7 1429 204.14
รวม 7 1429 204.14
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
PA : ศิลปะการแสดง 5 1082 216.40
รวม 5 1082 216.40
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 1 50 50.00
รวม 1 50 50.00
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
: ไม่ได้ระบุ 3 29 9.67
AA : โปราณวัตถุ 7 81 11.57
PA : ศิลปะการแสดง 20 261 13.05
รวม 30 371 12.37
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
AS : โบราณสถาน 1 59 59.00
รวม 1 59 59.00
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
AA : โปราณวัตถุ 1 85 85.00
AR : สถาปัตยกรรม 1 36 36.00
รวม 2 121 60.50
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
AR : สถาปัตยกรรม 1 187 187.00
AS : โบราณสถาน 1 204 204.00
CS : พื้นที่วัฒนธรรม 1 221 221.00
PA : ศิลปะการแสดง 13 1812 139.38
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6 721 120.17
รวม 22 3145 142.95
หมวดหมู่ จำนวน เข้าชม อัตราส่วนเข้าชม
AR : สถาปัตยกรรม 1 53 53.00
รวม 1 53 53.00