ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 EL-31000-007-Sawaijeek : ภาษาถิ่นสวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 407
2 EL-34170-001-PuThai : หมู่บ้านภูไท < ดร. วศิน โกมุท > 375
3 EL-33170-001-Kui dialect : ปะนายเหวา (ภาษากูย) < อนันศักดิ์ พวงอก > 364
4 EL-48170-001-PHUTAI LANGUAGE : ภาษาผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 300
5 EL-50270-002-Fakkham : อักษรฝักขาม < เจษฏา สุภาศรี > 300
6 EL-50270-001-TaiYuan : ภาษาไทยวน < เจษฏา สุภาศรี > 283
7 EL-50270-005-LawaLanguage : ภาษาลัวะ < เจษฏา สุภาศรี > 278
8 EL-50270-003-TaiTham : อักษรธรรม < เจษฏา สุภาศรี > 270
9 EL-50270-004-KarenLanguage : ภาษากะเหรี่ยง < เจษฏา สุภาศรี > 265
10 EL-94000-001-MALAYU : ภาษามลายูถิ่น < aruneewan > 258
11 EL-34220-00002 : ภาษาบรู บ้านท่าล้ง < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 44
12 EL-34220-00001 : ภาษาบรู บ้านเวินบึก < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 25

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :