ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 AS-76000-18-Wat : วัดพระทรง < อภิรดี อานมณี > 470
2 AS-56000-001-WAT : วัดหลวงราชสัณฐาน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 463
3 AS-76000-02-Shrine : ศาลเจ้าหนุมาน < อภิรดี อานมณี > 416
4 AS-76000-15-Wat : วัดอุทัยโพธาวาส < อภิรดี อานมณี > 414
5 AS-75110-016-BAN : จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดบางจาก < ก้อง > 411
6 AS-76000-06-Wat : วัดยาง < อภิรดี อานมณี > 410
7 AS-56000-024-PRA : ประตูปู่ยี่ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 409
8 AS-31000-007-Sa Nuan : อนุสรณ์สถานพระครูประจิตรสีลคุณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 400
9 AS-76000-04-Wat : วัดพุทธไสยาสน์ < อภิรดี อานมณี > 399
10 AS-76000-02-Wat : วัดข่อย < อภิรดี อานมณี > 398
11 AS-76000-07-Shrine : ศาลเจ้าแม่ทับทิม < อภิรดี อานมณี > 397
12 AS-76000-12-Wat : วัดใหญ่สุวรรณาราม < อภิรดี อานมณี > 396
13 AS-76000-22-Wat : วัดสนามพราหมณ์ < อภิรดี อานมณี > 396
14 AS-75110-096-WAL : จิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตร วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 396
15 AS-31000-033-Sawaijeek : สถูปวัดชุมพรพิสัย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
16 AS-76000-27-Wat : วัดป้อม < อภิรดี อานมณี > 388
17 AS-76000-10-Wat : วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 387
18 AS-76000-03-Shrine : ศาลเจ้าบ้านปืน < อภิรดี อานมณี > 386
19 AS-75120-014-KLO : แหล่งโบราญคดี ปากคลองบ้านค่าย < ก้อง > 386
20 AS-75120-015-KED : วัดเกตการาม < ก้อง > 386
21 AS-76000-17-Wat : วัดกำแพงแลง < อภิรดี อานมณี > 385
22 AS-76000-07-Wat : วัดโคก < อภิรดี อานมณี > 383
23 AS-75110-097-WAL : จิตรกรรมฝาผนังภายในกุฎิ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 383
24 AS-76000-14-Wat : วัดไตรโลก < อภิรดี อานมณี > 379
25 AS-56000-004-WAT : วัดราชคฤห์ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 379
26 AS-75000-029-NAN : วัดนางตะเคียน < ก้อง > 379
27 AS-30110-009-PHI : ท่านางสระผม < พหลยุทธ บุตรจู > 378
28 AS-10600-025-CHA : วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) < tharadol > 377
29 AS-44190-001-Ku Non Phra : กู่โนนพระ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 375
30 AS-56000-011-WAT : วัดภูมินทร์ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 370
31 AS-76000-06-Shrine : ศาลเจ้าใหม่ < อภิรดี อานมณี > 369
32 AS-76000-04-Shrine : ศาลเจ้าพ่อเสือ (สมาคมชาวจีน) < อภิรดี อานมณี > 368
33 AS-76000-23-Wat : วัดเพชรพลี (วัดพริบพรีเดิม) < อภิรดี อานมณี > 366
34 AS-76000-05-Wat : วัดคงคาราม < อภิรดี อานมณี > 365
35 AS-76000-24-Wat : วัดอัมพวัน < อภิรดี อานมณี > 364
36 AS-10530-001-Golden Teak Church (Naam Khem Church) : อุโบสถไม้สักทอง (โบสถ์น้ำเค็ม) < นันธิดา อนันตชัย > 364
37 AS-57240-032-HorThawThangSi : หอท้าวทั้งสี่/หอเทวดา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 363
38 AS-75000-028-NOI : วัดน้อยแสงจันทร์ < ก้อง > 361
39 AS-75110-011-KAO : เขายี่สาร (วัดเขายี่สาร) < ก้อง > 355
40 AS-75000-024-DAO : วัดดาวโด่ง < ก้อง > 355
41 AS-56000-023-PRA : ประตูท่าแป้น < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 355
42 AS-76000-01-Shrine : ศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง < อภิรดี อานมณี > 353
43 AS-56000-005-WAT : วัดหัวข่วงแก้ว < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 353
44 AS-56000-026-KAO : เค้าสนามหลวง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 353
45 AS-76000-16-Wat : วัดไผ่ล้อม < อภิรดี อานมณี > 352
46 AS-76000-20-Wat : วัดลาด < อภิรดี อานมณี > 352
47 AS-76000-03-Wat : วัดสระบัว < อภิรดี อานมณี > 351
48 AS-76000-11-Wat : วัดมหาธาตุ < อภิรดี อานมณี > 351
49 AS-75000-018-KUS : วัดคู้สนามจันทร์ < ก้อง > 350
50 AS-56000-006-WAT : วัดบุญยืน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 349
51 AS-75000-026-THA : วัดธรรมนิมิตร < ก้อง > 349
52 AS-76000-13-Wat : วัดพรหมวิหาร < อภิรดี อานมณี > 348
53 AS-30110-007-PHI : ซุ้มประตูทิศใต้ (ประตูชัย) < พหลยุทธ บุตรจู > 345
54 AS-56000-010-WAT : วัดเมืองชุม < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 343
55 AS-75120-020-CHA : วัดเจริญสุขารามวรวิหาร < ก้อง > 343
56 AS-75110-027-NOI : วัดน้อย (ร้าง) < ก้อง > 343
57 AS-31000-036-Sawaijeek : เจดีย์โบราณวัดโพธิ์ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 341
58 AS-56000-003-WAT : วัดศรีอุโมงค์คำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 341
59 AS-56000-007-WAT : วัดศรีโคมคำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 341
60 AS-75110-094-CHE : พระเจดีย์ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 338
61 AS-75110-032-WIH : วิหารพระพุทธบาท วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 337
62 AS-30110-011-PHI : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง < พหลยุทธ บุตรจู > 337
63 AS-76000-21-Wat : วัดชีว์ประเสริฐ < อภิรดี อานมณี > 336
64 AS-91000-021 : สำนักสงฆ์หาญทะเล < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 336
65 AS-76000-08-Wat : วัดกุฎีดาว < อภิรดี อานมณี > 334
66 AS-56000-002-WAT : วัดไชยอาวาส < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
67 AS-56000-012-WAT : วัดอินทร์ฐาน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
68 AS-75110-012-CHE : เจดีย์สามองค์ (โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์) < ก้อง > 333
69 AS-75110-095-GAL : ระเบียงคด วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 333
70 AS-75110-031-UBO : พระอุโบสถ วัดนางวัง < ก้อง > 332
71 AS-76000-09-Wat : วัดแก่นเหล็ก < อภิรดี อานมณี > 331
72 AS-56000-019-PRA : ประตูเหล็ก < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 331
73 AS-56000-008-WAT : วัดลี < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 330
74 AS-76000-19-Wat : วัดธ่อเจริญธรรม < อภิรดี อานมณี > 329
75 as-30170-03-bkt : โบราณสถานบ้านแก่นท้าว < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 329
76 AS-75120-033-UBO : โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง < ก้อง > 328
77 AS-30110-014-PHI : วัดบูรพาพิมล < พหลยุทธ บุตรจู > 327
78 AS-30110-008-PHI : กุฏิฤาษี (อโรคยาศาล) < พหลยุทธ บุตรจู > 326
79 AS-56000-017-PRA : ประตูชัย < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 325
80 AS-30110-003-PHI : ซุ้มประตูทิศเหนือ (ประตูผี) < พหลยุทธ บุตรจู > 325
81 AS-10530-002-Old House : บ้านยุคเก่า < นันธิดา อนันตชัย > 324
82 AS-75110-103-SMA : วิหารน้อย วัดปากน้ำ < ก้อง > 321
83 AS-56000-009-WAT : วัดศรีจอมเรือง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 318
84 AS-56000-016-WAT : วัดติโลกอาราม < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 318
85 AS-90330-001-Arched : ซุ้มประตูวัดป่าขาด < Rujiya1995@gmail.com > 318
86 AS-30110-016-PHI : ท่าสงกรานต์ < พหลยุทธ บุตรจู > 318
87 AS-56000-025-WIA : เวียงแก้ว < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 317
88 AS-90000-004-ศาลาวิหารแดง : ศาลาวิหารแดง เขาตังกวน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 317
89 AS-76000-01-Church : คริสตจักรจีน < อภิรดี อานมณี > 316
90 AS-75110-022-TRI : หอไตร วัดช้างเผือก < ก้อง > 316
91 AS-75110-035-UBO : พระอุโบสถ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 316
92 AS-30110-013-PHI : วัดเดิม < พหลยุทธ บุตรจู > 316
93 AS-76000-10-Shrine : ศาลเจ้าเต็กฮวยฮุกตั๊ง < อภิรดี อานมณี > 315
94 AS-30110-017-PHI : วัดเก่า < พหลยุทธ บุตรจู > 315
95 AS-94000-007-SALA : ธรรมศาลา < aruneewan > 315
96 AS-57000-087-coldmueangchiangrai : คูเมืองเชียงราย(ประตูเชียงใหม่) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 309
97 AS-90330-005 : พระนอนวัดแหลมจาก < Rujiya1995@gmail.com > 309
98 AS-76000-26-Wat : วัดจันทราวาส < อภิรดี อานมณี > 307
99 AS-30110-004-PHI : ซุ้มประตูทิศตะวันตก < พหลยุทธ บุตรจู > 307
100 AS-30110-006-PHI : เมรุพรหมทัต < พหลยุทธ บุตรจู > 307
101 AS-56000-018-PRA : ประตูหอกลอง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 306
102 AS-75000-030-NAN : วัดนางพิมพ์ < ก้อง > 305
103 AS-30110-012-PHI : ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า < พหลยุทธ บุตรจู > 305
104 AS-94000-009-BANTHONG : เรือนช่างทองเหลือง < aruneewan > 303
105 AS-10600-027-PHO : วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม < tharadol > 303
106 AS-76000-28-Wat : วัดเขาบันไดอิฐ < อภิรดี อานมณี > 302
107 AS-56000-013-WAT : วัดป่าลานคำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 302
108 AS-90330-003-Kao : โบสถ์เขาตก < Rujiya1995@gmail.com > 302
109 AS-90000-002-สามหลัก 3 ภาษา : ศิลาจารึกสามหลัก 3 ภาษา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 302
110 AS-57000-082-pratoopadeang : ประตูป่าแดง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 299
111 AS-94000-003-KONGSI : บ้านกงสี < aruneewan > 299
112 AS-76000-25-Wat : วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 298
113 AS-30110-015-PHI : วัดใหม่ < พหลยุทธ บุตรจู > 297
114 AS-75000-021-CHO : เจดีย์ไห วัดช่องลม < ก้อง > 295
115 AS-10600-101-BAN : วัดบางสะแกนอก < tharadol > 295
116 AS-30110-001-PHI : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 294
117 AS-56000-021-PRA : ประตูสะหลี < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 293
118 AS-90330-004-Pagoda : เจดีย์ ๕๐๐ ปี (วัดชะแล้) < Rujiya1995@gmail.com > 293
119 AS-75110-108-GRO : กลุ่มเจดีย์ วัดช้างเผือก < ก้อง > 292
120 AS-76000-02-Church : คริสตจักรศรีพิมลธรรม < อภิรดี อานมณี > 291
121 AS-76000-08-Shrine : ศาลเจ้าฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง < อภิรดี อานมณี > 291
122 AS-75110-115-UBO : พระอุโบสถ วัดสวนหลวง < ก้อง > 291
123 as-30170-07-bsk : แหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามบ้านส้มกบงาม < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 291
124 AS-30110-018-PHI : คูเมืองโบราณ < พหลยุทธ บุตรจู > 289
125 AS-75120-013-BAN : แหล่งโบราณคดี บ้านบางพรหม < ก้อง > 285
126 AS-75110-112-HAL : ศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 285
127 AS-56000-014-WAT : วัดน้อย < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 283
128 AS-75110-023-DAO : วัดดาวดึงษ์ < ก้อง > 283
129 AS-76000-05-Shrine : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิม < อภิรดี อานมณี > 282
130 AS-75110-017-KAE : วัดแก้วเจริญ < ก้อง > 281
131 AS-94000-002-RAYA : มัสยิดรายอฟาฏอนี < aruneewan > 281
132 AS-56000-015-WAT : วัดมหาพน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 280
133 AS-30110-005-PHI : ซุ้มประตูทิศตะวันออก < พหลยุทธ บุตรจู > 280
134 AS-57000-086-jeadeerang : เจดีย์ร้าง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 278
135 AS-94000-006-WANG : วังเก่าจะบังติกอ < aruneewan > 276
136 AS-10600-020-KHU : วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภัณฑสาธาราม) < tharadol > 276
137 as-30170-01-Reclining : พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 275
138 as-30170-06-NonKu : ปราสาทโนนกู่ < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 274
139 AS-56000-020-PRA : ประตูท่าศาลา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 273
140 AS-75110-116-BELL : หอระฆัง วัดสวนหลวง < ก้อง > 271
141 AS-90000-001-กำแพงเมืองเก่า : กำแพงเมืองเก่า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 271
142 as-30170-05-MueangKhaek : ปราสาทเมืองแขก < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 270
143 AS-76000-09-Shrine : ศาลเจ้าหยกหลักตั๊ว < อภิรดี อานมณี > 269
144 AS-75120-025-HAL : ศาลาการเปรียญ วัดตรีจินดา < ก้อง > 269
145 AS-94000-011-LEKTI3 : บ้านรังนก < aruneewan > 268
146 AS-94000-001-LIM : ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว < aruneewan > 267
147 AS-57000-085-pratootahnak : ประตูท่านาค < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 264
148 AS-94000-008-LEKTI10 : บ้านเลขที่ 10 < aruneewan > 264
149 AS-94110-016-RAYASAIBURI : มัสยิดรายา สายบุรี < aruneewan > 264
150 AS-75110-034-MAN : มณฑปพระพุทธบาท วัดบางเกาะเทพศักด์ < ก้อง > 263
151 AS-94160-014-BANLUAGN : บ้านหลวงสุนทรสิทธิโลหะ < aruneewan > 263
152 AS-90000-003-ป้อมปากน้ำแหลมทราย : ป้อมปากน้ำแหลมทราย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
153 AS-94000-004-LEKTI1 : บ้านเลขที่ 1 < aruneewan > 262
154 AS-94000-005-LEKTI5 : บ้านเลขที่ 5 < aruneewan > 262
155 AS-56000-022-PRA : ประตูปราสาท < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 260
156 as-30170-02-sama : เมืองเสมา < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 259
157 AS-75110-107-WOO : พระอุโบสถไม้ วัดช้างเผือก < ก้อง > 258
158 AS-94150-018-YARING : วังเจ้าเมืองโบราณยะหริ่ง < aruneewan > 256
159 AS-94150-015-AH HO : สุเหร่าอาโห < aruneewan > 254
160 AS-94000-017-KERISEK : มัสยิดกรือเซะ < aruneewan > 252
161 AS-44150-020-Ngiw : สระงิ้ว(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 252
162 AS-76000-38-Wat : วัดเลา (ร้าง) < อภิรดี อานมณี > 251
163 AS-10600-023-RAT : วัดราชคฤห์วรวิหาร < tharadol > 250
164 AS-60000-002-Tharuechang : ตรอกท่าเรือจ้าง < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 250
165 AS-91000-001 : วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 250
166 AS-76000-37-Wat : วัดวิหารน้อย (ร้าง) < อภิรดี อานมณี > 249
167 AS-57000-068-pratooyangsheng : ประตูยางเสิ้ง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 248
168 AS-94160-014-YARANG : เมืองโบราณยะรัง < aruneewan > 248
169 AS-94000-010-BANKHUN : บ้านขุนพิทักษ์รายา < aruneewan > 246
170 as-30170-04-MueangKao : ปราสาทเมืองเก่า < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 246
171 AS-10600-026-INT : วัดอินทารามวรวิหาร < tharadol > 246
172 AS-57000-041-watsriboonruanglaeaphiphithphanbailan : วัดศรีบุญเรือง และพิพิธภัณฑ์ใบลานล้านนา < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 245
173 AS-91000-020 : สุสานโต๊ะฆีรี < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 245
174 AS-57000-073-pratoosaeree : ประตูเสรี < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 243
175 AS-57000-080-pratoopee : ประตูผี < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 243
176 AS-57000-075-coldmueangchiangrai : คูเมืองเชียงราย(ศรีเกิด) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 242
177 AS-57000-023-watprasinghchaingrai : วัดพระสิงห์เชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 242
178 AS-57000-081-pratoochiangmai : ประตูเชียงใหม่ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 241
179 AS-75110-102-HAL : ศาลาการเปรียญ วัดปากน้ำ < ก้อง > 241
180 AS-76000-29-Wat : วัดช้าง < อภิรดี อานมณี > 240
181 AS-54000-001-PTC : ประตูชัย < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 238
182 AS-60000-004-SriKaiLas : ตรอกศรีไกรลาศ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 234
183 AS-57000-062-pratootahsai : ประตูท่าทราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 232
184 AS-44150-013-sa ta oia : สระตาเอีย(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 232
185 AS-57000-074-pratoojaochai : ประตูเจ้าชาย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 231
186 AR-57000-001-watkujedyord : วัดกู่เจ็ดยอด < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 229
187 As-84110-005-PUM : แหลมโพธิ์ < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 228
188 AS-57000-084-pratookatum : ประตูขะต้ำ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 227
189 AS-57000-038-bankao : บ้านเก่า < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 224
190 AS-44150-009-sa phue : สระผือ(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 224
191 AS-91000-035 : วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 221
192 AS-44150-001-sim wat suwannavad : สิม วัดสุวรรณาวาส < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 219
193 AS-57000-067-pratoohway : ประตูหวาย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 218
194 AS-76000-11-Shrine : ศาลเจ้าวัดลาด < อภิรดี อานมณี > 217
195 AS-44150-008-sa doo : สระดู่(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 217
196 AS-44150-012-sa noi : สระน้อย(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 216
197 AS-76000-01-Wat : วัดมหาสมณาราม (เขาวัง) < อภิรดี อานมณี > 215
198 AS-44150-025 : สระพระนอน(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 215
199 AS-10160-035-APS : วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร < tharadol > 213
200 AS-76000-32-Wat : วัดชีสระอินทร์ < อภิรดี อานมณี > 213
201 AS-76000-35-Wat : วัดนาค < อภิรดี อานมณี > 213
202 AS-44150-007-sa ta yu : สระตายู(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 213
203 AS-54000-002-KHM : กาดเมกฮิมคือ (กาดฮิมเมก) < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 212
204 AS-54000-003-CAP : สวนรุกขชาติเชตวัน < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 212
205 AS-44150-003-sa tum : สระตูม(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 212
206 AS-44150-006-sa yai : สระใหญ่(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 212
207 AS-44150-018-sa talong : สระตาโหล่ง(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 211
208 AS-44150-026 : สระต้นแหน(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 211
209 AS-57150-087 : วัดสวัสดี < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 211
210 AS-44150-015-sa e sing : สระอีสิง(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 210
211 AS-44150-022-sa kham : สระขาม(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 210
212 AS-60000-003-ChunHong : ตรอกชุนหงษ์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 210
213 AS-34000-001-Chao Phra Ya Pa tum : อนุสาวรีย์เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 210
214 AS-76000-13-Shrine : มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน < อภิรดี อานมณี > 208
215 AS-44150-019-sa chana : สระชนะ(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 208
216 AS-57000-069-pratoothor : ประตูท่อ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 207
217 AS-44150-023-sa yaisong : สระยายส่อง(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 207
218 AS-44150-024 : สระตาสมาน(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 207
219 AS-76000-31-Wat : วัดถ้ำแก้ว < อภิรดี อานมณี > 206
220 AS-57000-040-banwarabodee : บ้านวราบดี < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 205
221 AS-76000-30-Wat : วัดรัตนตรัย < อภิรดี อานมณี > 204
222 AS-44150-017-sa pra : สระพระ,สระวัด(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 204
223 AS-93130-002-Hindu : โบสถ์พราหมณ์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 204
224 AS-34000-002-A Nu Sa Wa Ree : อนุสาวรีย์แห่งความดี < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 202
225 AS-44150-004-sa sim : สระสิม(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 201
226 AS-94160-003-JA3 : โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 199
227 AS-57150-085 : วัดมหาโพธิ์ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 199
228 AR-57000-021-samnaknganbanchikodmai : สำนักงานกฎหมาย < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 198
229 AS-44150-014-sa na : สระนา(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 198
230 AS-57000-063-pratoonanging : ประตูนางอิง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 197
231 AS-60000-001-TaladLao : ตลาดลาว < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 197
232 AS-44150-010-sa e yak : สระอียักษ์(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 196
233 AS-48170-001- CHAO PHET CHAO SAI MONUMENT : อนุสาวรีย์เจ้าเพชร เจ้าสาย < บรรจง ภูละคร > 196
234 AS-44150-005-sa majae : หนองหมาแจ๊ะ(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 195
235 AS-44150-026-wat pra ku kaew : โบราณสถานวัดป่ากู่แก้ว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 193
236 AS-94000-012-ฺBANKHAOU : อาคารไวท์เฮาส์ มูลนิธิชูเกียรติ-ปิติเจริญกิจ ไวท์เฮาส์ < aruneewan > 192
237 AS-76000-33-Wat : วัดเกตุ < อภิรดี อานมณี > 192
238 AS-44150-016-sa sim : สระสิม(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 192
239 AS-76000-36-Wat : วัดปีป (ร้าง) < อภิรดี อานมณี > 191
240 AS-57150-082 : วัดสวนสนุก < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 190
241 AS-76000-34-Wat : วัดแรก < อภิรดี อานมณี > 189
242 AS-91000-002 : ท่าเรือบ้านเกาะนกท่าเรือแห่งประวัติศาสตร์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 189
243 AS-57150-044 : ประตูนางเซิ้ง(ประตูยางเทิง) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 188
244 AS-91000-036 : มัสยิดบูเก็ตบุหงา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 188
245 AS-44150-011-sa ha : สระฮะ(คูน้ำชั้นนอก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 187
246 AS-44150-021-sa yai : สระใหญ่(คูน้ำชั้นใน) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 187
247 AS-57150-042 : ประตูทัพม่าน(ประตูท่าม้า) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 187
248 AS-57150-083 : วัดกู่เต้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 187
249 AS-76000-14-Shrine : ศาลเจ้าแห้งเจีย < อภิรดี อานมณี > 185
250 AS-57150-041 : ประตูดินขอ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 184
251 AS-57150-079 : วัดสรีคองแมน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 184
252 AS-76000-12-Shrine : ศาลเจ้าปุนเถ้ากงสำเพ็ง < อภิรดี อานมณี > 181
253 AS-57150-081 : วัดจอมสวรรค์ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 181
254 AS-57150-084 : วัดป่าแดง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 181
255 AS-91000-037 : วัดพิทักษ์คลองขุด < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 179
256 AS-57150-040 : ประตูป่าสัก(ประตูเชียงแสน) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 178
257 AS-57150-080 : วัดสบจัน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 178
258 AS-44150-002-umyaku : อุ่มยาคู < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 176
259 AS-57150-043 : ประตูหนองมูด < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 175
260 AS-57150-089 : วัดมหาธาตุ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 172
261 AS-57150-069 : วัดอาทิต้นแก้ว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 168
262 AS-57150-086 : วัดพระธาตุจอมกิตติ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 168
263 AS-57150-090 : วัดพระธาตุผาเงา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 168
264 AS-57150-074 : วัดผ้าขาวป้าน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 167
265 AS-57150-075 : วัดปงสนุก < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 165
266 AS-57150-077 : วัดเจดีย์หลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 165
267 AS-57150-071 : วัดป่าสัก < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 164
268 AS-57150-088 : วัดพระธาตุดอยปูเข้า(ภูข้าว) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 164
269 AS-57150-072 : วัดอโศก(ช้างค้ำ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 162
270 AS-57150-076 : วัดแสนเมืองมา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 158
271 AS-57150-078 : วัดพระนอน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 156
272 AS-57150-070 : วัดเชตวัน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 154
273 AS-57150-073 : วัดพระเจ้าล้านทอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 151
274 AS-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 122
275 AS-34220-00005 : วัดป่าศรีแสงธรรม < nara.h@ubu.ac.th > 98
276 AS-22000-00001-Cathedral of the Immaculate Concept : อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล < นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ > 89
277 AS-36130-023-ดอนข้างบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า : ดอนข้างบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า < นราศักดิ์ ภูผายาง > 88
278 AS-36120-007-ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย) : ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย) < นราศักดิ์ ภูผายาง > 84
279 AR-64110-021-SRT’s Well : บ่อน้ำรถไฟ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 82
280 AS-36110-018-relics : พระธาตุกลางบ้าน < นราศักดิ์ ภูผายาง > 76
281 AS-36120-006-พระธาตุท่าเลิง (งูซวง) : พระธาตุท่าเลิง (งูซวง) < นราศักดิ์ ภูผายาง > 73
282 AS-36110-014 : พระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว < นราศักดิ์ ภูผายาง > 70
283 AS-36180-020-PhraPutThaRubWatThat : พระพุทธรูป วัดธาตุ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 67
284 AS-50200-00001-Jedlin Temple-CMU : วัดเจ็ดลิน หรือ วัดหนองจริน < manissaward > 65
285 AS-36110-017-phupra : ภูพระบ้านโนนสลวย (ถ้ำพระ) < นราศักดิ์ ภูผายาง > 61
286 CS-34220-001-Temple : วัดถ้ำวังผาพญานาคราช < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 61
287 AS-36160-013 : วัดบึงชวน อ.บำเหน็จณรงค์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 60
288 001 : วัดภูเขาทอง < ญาณิศา เผื่อนเพาะ > 59
289 AS-36180-021-PhraThatKaengKhoi : โบราณสถาน พระธาตุแก้งกอย < นราศักดิ์ ภูผายาง > 55
290 AS-36120-012 : ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย) < นราศักดิ์ ภูผายาง > 54
291 AS-70140-237 : ซากเจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ เก่า / ใกล้กับวัดท่ายาง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 54
292 AS-36120-008-พระเจ้าหมูบ : พระเจ้าหมูบ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 52
293 AS-36120-011 : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หมู่ 1 บ้านโนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 52
294 AS-76160-269 : รอยพระพุทธบาท < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 52
295 AS-36120-016 : พระธาตุกุดจอก อ.เกษตรสมบูรณ์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
296 AS-36130-022-ดอนเมืองพรหม อ.เนินสง่า : ดอนเมืองพรหม อ.เนินสง่า < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
297 AS-36130-024-หนองหินตั้ง อ.เนินสง่า : หนองหินตั้ง อ.เนินสง่า < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
298 AS-36110-015 : ธาตุเต๊อะเลอะ อ.ภูเขียว < นราศักดิ์ ภูผายาง > 48
299 AS-90280-002 : วัดแม่ลาด < พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ > 48
300 sskru_test : วัดปราสาทเยอเหนือ < นางจุฑามณี รุ้งแก้ว > 44
301 AR-64110-006-WWIMilitaryVolunteerMounment : อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่1 < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 43
302 AS-90280-004 : วัดตางหน < พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ > 42
303 AS-90280-003 : บ้านคลองท่าแตง < พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ > 42
304 AS-90280-001 : วัดไทรทอง (บ้านพร้าว) < พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ > 40
305 AS-34220-00004 : วัดถ้ำปาฏิหารย์ < nara.h@ubu.ac.th > 38
306 AS-64110-017-SermThaiShop : ร้านเสริมไทย < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 31
307 AS-64110-001-SawangArRomTemple : วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน) < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 31
308 AS-64110-008-YomRiverSustainpensionBridee : สะพานสวรรค์วรนายกรำลึก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 30
309 AS-64110-002-AmphawanaramTemple : วัดอัมพวนาราม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 28
310 AS-64110-011-CottonFactory : โรงงานฝ้ายซินเฮง < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 27
311 AS-34220-00002 : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 24
312 AS-57270-001 : พระธาตุดอยกู่แก้ว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 11
313 AS-57130-006 : พระธาตุดอยเวา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 11
314 AS-57130-008 : ถ้ำปุ่ม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 11
315 AS-57150-009 : ถ้ำปลา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 10
316 AS-34220-00003 : เสาเฉลียง < sukhawit.s@ubu.ac.th > 6

ทั้งหมด 316 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :